El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària estableix un procediment per a la presentació de projectes expositius, destinats al MUA i la sala AIFOS amb la intenció de facilitar una comunicació directa amb la ciutadania i millorar així la transparència de les seues accions.

Qui pot presentar-hi un projecte expositiu

Qualsevol persona, física o jurídica, i col·lectius tant locals com nacionals i internacionals.

Com es presenten els projectes

El procediment per a la presentació dels projectes està obert permanentment.
Les persones i els col·lectius interessats podran enviar la seua proposta expositiva en un únic PDF a mua.proyectos@ua.es, que no excedisca de 10mb i que continga:

 • Títol del projecte expositiu
 • Documentació del projecte que es vol realitzar (memòria explicativa, esbossos, fotografies, necessitats tècniques, etc.)
 • Obres o projectes anteriors
 • Pressupost desglossat (valoració dels materials que es volen exposar; necessitats expositives; transport; producció d'obra; etc.)
 • Currículum, amb les dades personals de la persona o col·lectiu

Selecció de projectes i comissió de selecció

La selecció de projectes serà realitzada per una comissió formada per la vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària i pel personal tècnic del MUA.

La comissió avaluarà els projectes rebuts semestralment (al gener i al juny de cada any).

Els projectes seleccionats s'inclouran en la programació d'exposicions del MUA i la sala AIFOS i estaran subjectes al calendari i a la disponibilitat pressupostària.

La comissió comunicarà, en el mes de febrer i de juliol de cada any, la resolució a les persones o col·lectius que hagen presentat projectes.

Els projectes no seleccionats podran tornar a presentar-se en les convocatòries següents.

La presentació de la proposta expositiva no en garanteix la selecció.

Criteris de selecció

La comissió atendrà els criteris següents:

 • Valor artístic
 • Valor cultural
 • Viabilitat pressupostària
 • Originalitat
 • Exclusivitat (que no s'hagen mostrat recentment a la ciutat d'Alacant i poblacions pròximes)
 • Innovació i investigació
 • Programa d'activitats complementàries (conferències, tallers, taules redones, accions educatives, etc.)

Drets i obligacions de les parts

La Universitat d'Alacant i les persones seleccionades signaran un contracte en el qual s'establiran les clàusules definitives referides al projecte expositiu.Qualsevol canvi en el projecte seleccionat podrà provocar la desestimació de la realització del projecte en el MUA.
mua.proyectos@ua.es