// 16.06.2011 - 17.09.2011 / Sala SEMPERE

EL·LIPSI

Pepa L. Poquet


El·lipsi és una instal·lació multimèdia que parteix, com a referent específic, del mateix concepte d'el·lipsi en la seua accepció cinematogràfica, del qual se serveix per a presentar, a través de diferents mitjans i mecanismes –projeccions digitalitzades de pel·lícules analògiques en formats S-8 i 16mm, fotografies i objectes diversos–,una cadena de significants i suggeriments.

Situada en el punt de ruptura entre dos plans, l'el·lipsi és una «simplificació» en el sentit d'un salt temporal o espacial que oculta una part, un «fragment». És precisament en aquesta part «absent», en aquesta terra de ningú, on se situa el desenvolupament d'aquest projecte, amb la pretensió de construir un nou discurs a partir dels elements explícits posats en escena o mitjançant els simples mecanismes de suggeriment.

OBRES INSTAL·LADES

Puig de randa
- Vídeo projecció en «caixa òptica». 03’.34’’. [Pel·lícula original filmada en format analògic S-8, transferida a format digital. Paisatge «antropitzat» de Mallorca.]
- 2 fotografies b/n. 29,7x42 cm. [Primer i últim fotograma del vídeo projectat.]
- 24 fotografies b/n. 21x29,7 cm. [Fotogrames «absents» del vídeo projectat.]

365” de pel·lícula. Positiu-negatiu
- Vídeo projecció en pantalla de plasma. 365”. [Pel·lícula original filmada en format analògic 16 mm, transferida a format digital. Dues seqüències de la mateixa acció, en positiu i negatiu.]

2 fotogrames
- Collage. [Dos fotogrames de pel·lícula filmada de 16 mm, negatiu/color, cosits amb fil d'or sobre paper.]

365 m de pel·lícula-16 mm desemulsionada
- Muntatge. [365 m de pel·lícula de 16 mm desemulsionada, translúcida, en tires d'1 m empalmades i sustentades sobre cavallets de fusta. Metàfora «visible» del pla «absent».]

365 fotogrames de pel·lícula-S-8 desemulsionada
- Muntatge. [365 fotogrames de pel·lícula de S-8 desemulsionada, en tires de 24 fotogrames col·locades a la paret, sobre les quals es projecta el feix de llum d'un projector de S-8 disposat damunt d'un palet de fusta.]

El·lipsi
- Intervenció. [Reproducció, a partir de la paret mur de vidre i al terra del pati immediat, del pla de la sala d'exposició a escala 1:1, amb tires blanques de vinil. Cadires de jardí dins de la sala «fictícia» conviden a seure-hi i, com al cinema, a mirar a través de la pantalla mur de vidre i a escoltar el silenci del pati exterior.]

Tornar

// PUBLICACIONS