MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT. MUA. 2024

10

RESIDÈNCIES
DE CREACIÓ I
INVESTIGACIÓ
ARTÍSTICA

[VAL]

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la convocatòria és la concessió de cinc ajudes per a la realització de cinc projectes artístics en el Museu de la Universitat d’Alacant.

DURADA, ESPAIS I HORARIS

Les residències es realitzaran de l’9 al 20 de setembre de 2024 de 10 a 14h.

PARTICIPANTS

Poden participar-hi artistes o col·lectius de qualsevol edat i nacionalitat.

DISCIPLINES

Obert a qualsevol disciplina artística dins de les arts visuals.

AJUDES

Es concedeixen un total de cinc beques; tres estan dotades amb 500€ bruts per a la producció dels projectes; i dues, a més dels 500€, inclou una dotació de 1000€ bruts en concepte de despeses de transport, allotjament i dietes.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Caldrà enviar un únic projecte en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no excedisca 10mb i que continga la documentació del projecte a realitzar (descripció, esbossos, fotografies, etc.), obres anteriors i currículum amb dades personals de l’artista o col·lectiu, amb còpia del DNI. A més, caldrà indicar si se sol·licita la dotació adicional de transport, allotjament i dietes.

TERMINI DE LLIURAMENT

Fins al 7 de juliol de 2024

OBLIGACIONS DEL MUA

El MUA es compromet a realitzar una exposició col·lectiva amb els projectes realitzats a la sala Sempere, el mes de setembre de l’any de la convocatòria.

BASES COMPLETES I MÉS INFORMACIÓ

mua.ua.es
mua.convocatorias@ua.es
BASES COMPLETES
10

RESIDENCIAS
DE CREACIÓN E
INVESTIGACIÓN
ARTÍSTICA

[CAS]

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la convocatoria es la concesión de cinco ayudas para la realización de cinco proyectos artísticos en el Museo de la Universidad de Alicante.

DURACIÓN, ESPACIOS Y HORARIOS

Las residencias se realizarán del 9 al 20 de septiembre de 2024 de 10 a 14h.

PARTICIPANTES

Podrán participar artistas o colectivos de cualquier edad y nacionalidad.

DISCIPLINAS

Abierto a cualquier disciplina artística dentro de las artes visuales.

AYUDAS

Se conceden un total de cinco ayudas; tres de ellas están dotadas de 500€ brutos para la producción de los proyectos; y dos, además de los 500€, incluye una dotación de 1000€ brutos en concepto de gastos de transporte, alojamiento y dietas.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES

Se enviará un único proyecto en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no exceda de 10mb y que contenga la documentación del proyecto a realizar (descripción, bocetos, fotografías, etc.), obras anteriores y currículum con los datos personales del artista o colectivo con copia del DNI, indicando si se solicita la dotación adicional de transporte, alojamiento y dietas.

PLAZO DE ENTREGA

Hasta el 7 de julio de 2024

OBLIGACIONES DEL MUA

El MUA se compromete a realizar una exposición colectiva con los proyectos realizados en la Sala Sempere, en el mes de septiembre del año de la convocatoria.

BASES COMPLETAS Y MÁS INFORMACIÓN

mua.ua.es
mua.convocatorias@ua.es
BASES COMPLETAS
10

RESIDENCIAS
DE CREACIÓN E
INVESTIGACIÓN
ARTÍSTICA

[ENG]

PURPOSE

Under this programme, five grants will be awarded for undertaking five artistic projects within the University of Alicante Museum’s premises.

VENUES, TIMES AND DATES

The residency period will run from 9 to 20 September 2024, from 10 a.m. to 2 p.m.

PARTICIPANTS

Projects can be submitted by artistic groups or individual artists of any age and nationality.

DISCIPLINES

The programme is open to visual artists from all disciplines.

FUNDING AWARDED

In total, five grants will be awarded: three €500 grants (gross) for undertaking the projects, and two grants including the €500 amount plus a €1000 gross allowance for transport, accommodation and food expenses.

SUBMISSION PROCESS

A single project must be sent in a PDF file (not exceeding 10 MB) to mua.convocatorias@ua.es. The file must contain the documents relating to the project (description, sketches, photographs, etc.), previous works and a CV with the personal details of the entrant(s) (a copy of the national ID document(s) must be provided), who must indicate whether they apply for the transport, accommodation and food allowance.

SUBMISSION DEADLINE

7 July 2024

OBLIGATIONS OF THE UNIVERSITY OF ALICANTE MUSEUM

The UA Museum will stage a collective exhibition showing the projects undertaken. The exhibition will be held in the Sempere Hall in September 2024.

FULL TERMS AND CONDITIONS AND FURTHER INFORMATION

mua.ua.es
mua.convocatorias@ua.es
COMPLETE TERMS