VAL
Després de reunir-se el jurat, es publica la decisió amb els artistes seleccionats per a les 9 Residències del MUA. PDF


OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de la convocatòria és la concessió de cinc ajudes per a la realització de cinc projectes artístics en el Museu de la Universitat d’Alacant.

DURADA, ESPAIS I HORARIS
Les residències es realitzaran de l'11 al 22 de setembre de 2023 de 10 a 14h.

PARTICIPANTS
Poden participar-hi artistes o col·lectius de qualsevol edat i nacionalitat.

DISCIPLINES
Obert a qualsevol disciplina artística dins de les arts visuals.

AJUDES
Es concedeixen un total de cinc beques; tres estan dotades amb 500€ bruts per a la producció dels projectes; i dues, a més dels 500€, inclou una dotació de 1000€ bruts en concepte de despeses de transport, allotjament i dietes.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Caldrà enviar un únic projecte en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no excedisca 10mb i que continga la documentació del projecte a realitzar (descripció, esbossos, fotografies, etc.), obres anteriors i currículum amb dades personals de l'artista o col·lectiu, amb còpia del DNI. A més, caldrà indicar si se sol·licita la dotació adicional de transport, allotjament i dietes.

TERMINI DE LLIURAMENT
Fins al 2 de juliol de 2023

OBLIGACIONS DEL MUA
El MUA es compromet a realitzar una exposició col·lectiva amb els projectes realitzats a la sala Sempere, el mes de setembre de l'any de la convocatòria.

BASES COMPLETES I MÉS INFORMACIÓ
www.mua.ua.es / mua.convocatorias@ua.es
BASES COMPLETES
ESP
Después de reunirse el jurado, se publica el fallo con los artistas seleccionados para las 9 Residencias del MUA. PDF


OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de la convocatoria es la concesión de cinco ayudas para la realización de cinco proyectos artísticos en el Museo de la Universidad de Alicante.

DURACIÓN, ESPACIOS Y HORARIOS
Las residencias se realizarán del 11 al 22 de septiembre de 2023 de 10 a 14h.

PARTICIPANTES
Podrán participar artistas o colectivos de cualquier edad y nacionalidad.

DISCIPLINAS
Abierto a cualquier disciplina artística dentro de las artes visuales.

AYUDAS
Se conceden un total de cinco ayudas; tres de ellas están dotadas de 500€ brutos para la producción de los proyectos; y dos, además de los 500€, incluye una dotación de 1000€ brutos en concepto de gastos de transporte, alojamiento y dietas.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES
Se enviará un único proyecto en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no exceda de 10mb y que contenga la documentación del proyecto a realizar (descripción, bocetos, fotografías, etc.), obras anteriores y currículum con los datos personales del artista o colectivo con copia del DNI, indicando si se solicita la dotación adicional de transporte, alojamiento y dietas.

PLAZO DE ENTREGA
Hasta el 2 de julio de 2023

OBLIGACIONES DEL MUA
El MUA se compromete a realizar una exposición colectiva con los proyectos realizados en la Sala Sempere, en el mes de septiembre del año de la convocatoria.

BASES COMPLETAS Y MÁS INFORMACIÓN
www.mua.ua.es / mua.convocatorias@ua.es
BASES COMPLETAS
ENG


PURPOSE
Under this programme, five grants will be awarded for undertaking five artistic projects within the University of Alicante Museum’s premises.

VENUES, TIMES AND DATES
The residency period will run from 11 to 22 September 2023, from 10 a.m. to 2 p.m.

PARTICIPANTS
Projects can be submitted by artistic groups or individual artists of any age and nationality.

DISCIPLINES
The programme is open to visual artists from all disciplines.

FUNDING AWARDED
In total, five grants will be awarded: three €500 grants (gross) for undertaking the projects, and two grants including the €500 amount plus a €1000 gross allowance for transport, accommodation and food expenses.

SUBMISSION PROCESS
A single project must be sent in a PDF file (not exceeding 10 MB) to mua.convocatorias@ua.es. The file must contain the documents relating to the project (description, sketches, photographs, etc.), previous works and a CV with the personal details of the entrant(s) (a copy of the national ID document(s) must be provided), who must indicate whether they apply for the transport, accommodation and food allowance.

SUBMISSION DEADLINE
2 July 2023

OBLIGATIONS OF THE UNIVERSITY OF ALICANTE MUSEUM
The UA Museum will stage a collective exhibition showing the projects undertaken. The exhibition will be held in the Sempere Hall in September 2023.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS, AND MORE INFORMATION
www.mua.ua.es / mua.convocatorias@ua.es
COMPLETE TERMS