PLURI-IDENTITATS

III CONVOCATÒRIA BIENNAL D’ARTS VISUALS
MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 2023
III CONVOCATORIA BIENAL DE ARTES VISUALES
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 2023
III CONVOCATÒRIA BIENNAL D’ARTS VISUALS
MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 2023
El Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària, a través del Museu de la Universitat d’Alacant (MUA), organitza la tercera edició de la Convocatòria Biennal d’Arts Visuals Pluri-identitats. L’objectiu és generar un espai en el qual mostrar propostes artístiques multidisciplinàries que qüestionen, desafien, superen i derroquen els límits en la construcció de les identitats etnicoculturals, afectivosexuals, funcionals, etc.

PARTICIPANTS
Podran participar en aquesta convocatòria artistes o col·lectius, majors de setze anys, de qualsevol gènere i nacionalitat.

DISCIPLINES
S’admetrà qualsevol tipus de disciplina artística.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
S’enviarà un únic projecte en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no excedisca els 5 MB i que continga la documentació de l’obra o el projecte. A més, hi hauran d’aparèixer les dades personals, amb còpia del DNI, el currículum, la descripció de l’obra o el projecte, la fitxa tècnica i imatges de l’obra o la sèrie.

PREMIS
Es concedirà un premi de 1.000 € bruts i 2 accèssits de 500 € bruts cadascun. La comissió podrà declarar deserta la convocatòria o solament adjudicar un premi o diversos.

TERMINI DE LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS
El termini per a presentar els treballs comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV i finalitza a les 23.59 h del 29 de gener de 2023.

Enllaç a les bases en el BOUA:
https://www.boua.ua.es/es/acuerdo/31221

Enllaç descarrega fullet

III CONVOCATORIA BIENAL DE ARTES VISUALES
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 2023
El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, a través del Museo de la Universidad de Alicante (MUA), organiza la tercera edición de la Convocatoria Bienal de Artes Visuales Pluri-identitats. El objetivo es generar un espacio en el que mostrar propuestas artísticas multidisciplinares que cuestionen, desafíen, superen y derriben los límites en la construcción de las identidades étnico-culturales, afectivo-sexuales, funcionales, etc.

PARTICIPANTES
Podrán participar en esta convocatoria artistas o colectivos, mayores de dieciséis años, de cualquier género y nacionalidad.

DISCIPLINAS
Se admitirá cualquier tipo de disciplina artística.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Se enviará un único proyecto en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no exceda los 5 MB y que contenga la documentación de la obra o proyecto. Además, deberán figurar los datos personales, con copia del DNI, el curriculum, descripción de la obra o proyecto, ficha técnica e imágenes de la obra o serie.

PREMIOS
Se concederá un premio de 1000 € brutos y 2 accésit de 500 € brutos cada uno. La comisión podrá declarar desierta la convocatoria o solamente adjudicar uno o varios premios.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
El plazo para presentar los trabajos empieza el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el DOGV y finaliza a las 23:59h del 29 de enero de 2023.

Enlace bases BOUA:
https://www.boua.ua.es/es/acuerdo/31221

Enlace descarga folleto

© 2023 MUA. Museo de la Universidad de Alicante
Todos los derechos reservados
mua@ua.es · +34 965 90 93 87
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria