VAL
Després de reunir-se el jurat, es publica la decisió amb els artistes seleccionats per a les 8 Residències del MUA. PDF

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA REALITZACIÓ DEL VUITÈ PROGRAMA DE RESIDÈNCIES DE CREACIÓ I INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA.


OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és la concessió de 5 beques per a la realització de cinc projectes artístics en les instal·lacions del Museu de la Universitat d’Alacant.

DURADA, ESPAIS I HORARIS
Les residències es desenvoluparan del 12 al 23 de setembre de 2022, a la sala Sempere del Museu de la Universitat d’Alacant.

PARTICIPANTS
Poden participar-hi artistes o col·lectius de qualsevol edat i nacionalitat.

DISCIPLINES
Obert a qualsevol disciplina artística dins de les arts visuals.

BEQUES
Es concedeixen un total de 5 beques; quatre estan dotades amb 500€ bruts per a la producció dels projectes; i una, a més dels 500€, inclou una dotació de 1000€ bruts en concepte de despeses de viatge i allotjament. La resolució de la convocatòria es farà pública al llarg del mes de juliol a través de la pàgina web del Museu de la Universitat d’Alacant.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Caldrà enviar un únic projecte en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no excedisca 10mb i que continga la documentació del projecte a realitzar (descripció, esbossos, fotografies, etc.), obres anteriors i currículum amb dades personals de l’artista o col·lectiu. A més, caldrà indicar si se sol·licita la borsa de viatge i allotjament.

TERMINI DE LLIURAMENT
El termini per a presentar els treballs comença l’endemà de publicar-se aquesta convocatòria en el DOGV i conclou a les 23:59 h del 3 de juliol de 2022.

OBLIGACIONS
Les i els residents es comprometen a tenir acabat el projecte a la finalització de la residència. L’execució dels projectes ha de ser respectuosa amb els espais i la dinàmica diària del MUA. Els projectes han de ser flexibles per a adequar-los al conjunt de l’exposició.

OBLIGACIONS DEL MUA
El MUA es compromet a realitzar una exposició col·lectiva amb els projectes realitzats a la sala Sempere, el mes de setembre de l’any de la convocatòria.

BASES COMPLETES I MÉS INFORMACIÓ
www.mua.ua.es / mua.convocatorias@ua.es
BASES | DOGV
ESP
Después de reunirse el jurado, se publica el fallo con los artistas seleccionados para las 8 Residencias del MUA. PDF

CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DEL OCTAVO PROGRAMA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.


OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de la convocatoria es la concesión de 5 becas para la realización de cinco proyectos artísticos en las instalaciones del Museo de la Universidad de Alicante.

DURACIÓN, ESPACIOS Y HORARIOS
Las residencias se desarrollarán del 12 al 23 de septiembre de 2022, en la Sala Sempere del Museo de la Universidad de Alicante.

PARTICIPANTES
Podrán participar artistas o colectivos de cualquier edad y nacionalidad.

DISCIPLINAS
Abierto a cualquier disciplina artística dentro de las artes visuales.

BECAS
Se conceden un total de 5 becas; cuatro de ellas están dotadas de 500€ brutos para la producción de los proyectos; y una, además de los 500€, incluye una dotación de 1000€ brutos en concepto de gastos de viaje y alojamiento. La resolución de la convocatoria se hará pública a lo largo del mes de julio a través de la página web del Museo de la Universidad de Alicante.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES
Se enviará un único proyecto en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no exceda de 10mb y que contenga la documentación del proyecto a realizar (descripción, bocetos, fotografías, etc.), obras anteriores y curriculum vitae con datos personales del artista o colectivo, indicando si se solicita la bolsa de viaje y alojamiento.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo para presentar los trabajos empieza al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el DOGV y finaliza a las 23:59 h del 3 de julio de 2022.

OBLIGACIONES
Las y los residentes se comprometen a tener acabado el proyecto a la finalización de la residencia. La ejecución de los proyectos será respetuosa con los espacios y la dinámica diaria del MUA. Los proyectos serán flexibles para adecuarlos al conjunto de la exposición.

OBLIGACIONES DEL MUA
El MUA se compromete a realizar una exposición colectiva con los proyectos realizados en la Sala Sempere, en el mes de septiembre del año de la convocatoria.

BASES COMPLETAS Y MÁS INFORMACIÓN
www.mua.ua.es / mua.convocatorias@ua.es
BASES | DOGV
ENG
After the jury meets, the verdict is published with the artists selected for the 8 MUA Residencies. PDF

UNIVERSITY OF ALICANTE’S COMPETITIVE CALL FOR APPLICATIONS FOR THE EIGHTH RESIDENCY PROGRAMME FOR ARTISTIC CREATION AND RESEARCH.


PURPOSE
Awarding five grants for undertaking five artistic projects within the premises of the University of Alicante Museum.

DATES, VENUES AND TIMES
The residencies will be undertaken from 12 to 23 September 2022, in the Sempere hall of the University of Alicante Museum.

PARTICIPANTS
Applications can be submitted by individual artists or artistic groups of any age and nationality.

DISCIPLINES
All disciplines within the visual arts.

GRANTS
A total of five grants will be awarded: four €500 grants (gross) for undertaking the projects and one grant that, in addition to the amount of €500, includes €1000 (gross) for travel and accommodation expenses. The decision on the grants awarded will be published during the month of July on the University of Alicante Museum’s website.

APPLICATION SUBMISSIONS
A single project must be sent in a PDF file (not exceeding 10 MB) to mua.convocatorias@ua.es The file must contain: documents relating to the project (description, sketches, photographs, etc.), previous works and CV, with the personal details of the artist or group, specifying whether they apply for the travel and accommodation grant.

APPLICATION DEADLINE
The submission period will be open from the day following the date of publication of the call in the Official Journal of the Valencia Region Government until 3 July 2022 at 11.59p.m.

OBLIGATIONS
The selected resident artists undertake to finish the project by the end of the residency programme. Their projects will be carried out in a way that respects the Museum’s facilities and day-to-day operation. The projects will be flexible and adapted to the exhibition as needed.

OBLIGATIONS OF THE MUA
The University of Alicante Museum undertakes to stage a collective exhibition of the projects in the Sempere hall, to take place in September 2022.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS, AND MORE INFORMATION
www.mua.ua.es / mua.convocatorias@ua.es
TERMS | DOGV